Son Kullanıcı Aydınlatma Metni


İzmir Güzellik Rehberi A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İzmir Güzellik Rehberi A.Ş. (bundan sonra "Site" veya "izmirguzellikrehberi.com" olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz (isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, ip adresi), izmirguzellikrehberi.com'un ürün ve hizmetlerine yapılan yorumlarda teyit amaçlı izmirguzellikrehberi.com çalışanın ilgili kişiye ulaşabilmesi, konaklama gerçekleştiren kişiye yapılacak memnuniyet aramaları, izmirguzellikrehberi.com tarafından düzenlenen bilgi e-postalarının gönderilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site'ye üye olan tüm kullanıcıların yukarıda belirtilen kişisel bilgileri izmirguzellikrehberi.com'un veritabanında saklanmakta, e-posta, bildirim ve sms gönderimi amacıyla anlaşma sağladığımız iş ortaklarımız ile paylaşabilmektedir.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, izmirguzellikrehberi.com tarafından sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitemizdeki ön rezervasyon işlemleriniz ve Site'de listelenen otel ve içeriklere yorum yapabilmeniz ve üye işlemlerini gerçekleştireceğiniz sırada amacıyla üye işlemlerini gerçekleştireceğiniz sırada, dijital ortamda toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsi ve noter onaylı olarak izmirguzellikrehberi.com merkez adresine- “BURAYA ADRES GELECEK” bildirebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN


GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN


ÜYE OL


Üyeliğiniz Var İse Giriş Yapın!

GİRİŞ YAP


Üyeliğiniz Yok İse Hemen Üye Olun!